Съвремено лечение на ревматичните болести – класически и биологични средства

Проф. д-р Зл. Коларов, д.м.н.
Клиника по ревматология – МУ-София


В началото на презентацията е подложен на обсъждане фундаменталният въпрос в ревматологията, все още без категоричен научeн отговор: Болест, синдром или симптоматокомплекс са патологичните ревматологични състояния? Основание за задаването му е фенотипната сходност и генетичното различие на голям брой от ревматологичните болести според съвременната МКБ.

Посочени са основните характеристики на ревматичните болести и основните терапевтични средства – НСПВС, КС, променящите болестната активност средства с двете им основни групи: синтетични – Methotrexate, Sulfasalazine, Resochin, D-Penicillamin, Leflunomid, Cyclosporin A; имуносупресори – Cyclophosphamid, Azathioprin и биологични – анти-TNF-α (Infliximab, Adalimumab, Etanercept, Certolizumab pegol, Golimumab), aнти-IL-6 (Tocilizumab), анти-CD20 (Rituximab), анти-IL-12/23 (Ustekinumab), IL-17 (Sicukinumab), патогенетичните механизми, върху които те въздействат и препаратите, които са в процес на проучване и болестите, при които предстои да се прилагат.